Ερευνητικές Δραστηριότητες στο SoftNet

Υπολογιστική Γεωμετρία

Η Υπολογιστική Γεωμετρία είναι ο κλάδος των Αλγορίθμων που εστιάζει σε γεωμετρικά προβλήματα. Στην περιοχή αυτή, διερευνούμε νέες τεχνικές γεωμετρικής αναζήτησης, αλλά και παρεμφερή προβλήματα.

Σχετιζόμενα μέλη: Βασίλης Σαμολαδάς

 

Αλγοριθµική Πολυπλοκότητα σε Πολυδιάστατα Προβλήµατα

Μαζικά πολυδιάστατα δεδομένα εμφανίζονται συχνά σε στατιστικές και επιστημονικές βάσεις δεδομένων, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και βάσεις πολυμέσων. Η έρευνά μας εστιάζει στη θεωρητική πολυπλοκότητα της επεξεργασίας πολυδιάστατων δεδομένων, κυρίως στην εξωτερική μνήμη και σε κατανεμημένα περιβάλλοντα. Επίσης, ερευνούμε τεχνικές προσομοίωσης κβαντικών υπολογιστών με τεχνικές υπολογισμών υψηλής επίδοσης.

Σχετιζόμενα μέλη: Βασίλης Σαμολαδάς

 

Πολυπλοκότητα Βάσεων ∆εδοµένων

Οι νέες μορφές βάσεων δεδομένων, όπως οι κατανεμημένες βάσεις, οι βάσεις σε δίκτυα ομοτίμων κόμβων και οι βάσεις ροών, είναι πλούσια πηγή προβλημάτων πολυπλοκότητας. Η κύρια ενασχόλησή μας είναι σε ζητήματα αναζήτησης και απάντησης ερωτημάτων, για βάσεις σε δίκτυα ομοτίμων.

Σχετιζόμενα μέλη: Βασίλης Σαμολαδάς

 

Κατανεµηµένα Πληροφοριακά Συστήµατα και Παράλληλος Προγραµµατισµός

Για να υποβοηθήσουμε τη μεταφορά τεχνογνωσίας στη βιομηχανία, αξιοποιούμε τα αποτελέσματα της βασικής μας έρευνας στην καινοτόμο ανάπτυξη κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων, ειδικά Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπολογιστών Πλέγματος, με επικέντρωση σε νέες εφαρμογές, όπως γεωγραφικά Wiki και διαδικτυακά GIS υποστήριξης αποφάσεων.

Σχετιζόμενα μέλη: Βασίλης Σαμολαδάς

 

Βάσεις Δεδομένων και αναλυτική επεξεργασία δεδομένων

Ο τεράστιος όγκος των συλλεγόμενων δεδομένων ενός οργανισμού καθιστά δύσκολη τη γρήγορη επεξεργασία τους ώστε να υποβοηθηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η έρευνα μας εστιάζει στη δημιουργία και βελτιστοποίηση δομών και μεθόδων για τον υπολογισμό, αποθήκευση και δεικτοδότηση διαφορετικών όψεων των παραπάνω δεδομένων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη απόκριση σε πολύπλοκα ερωτήματα.

Σχετιζόμενα μέλη: Μίνως Γαροφαλάκης, Αντώνης Δεληγιαννάκης

 

Δίκτυα αισθητήρων και ροές δεδομένων

Πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιτρέψει τη χρήση μεγάλων δικτύων αισθητήρων σε πληθώρα εφαρμογών, όπως υγεία, επιτήρηση κυκλοφορίας, γεωργία, παρακολούθηση περιοχών και παρακολούθηση παραγωγής. Τα δεδομένα στις παραπάνω εφαρμογές παράγονται διαρκώς, δημιουργώντας ροές δεδομένων που πρέπει να επεξεργαστούν, καθαριστούν και συσχετιστούν αποδοτικά εντός του δικτύου ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της εφαρμογής.

Σχετιζόμενα μέλη: Μίνως Γαροφαλάκης, Αντώνης Δεληγιαννάκης

 

Τεχνικές Προσεγγιστικής Αποτίμησης Επερωτήσεων

Η επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων σε συστήματα εξόρυξης δεδομένων ή σε συστήματα λήψης αποφάσεων, καθώς και οι απαιτήσεις λήψης γρήγορων απαντήσεων σε ερωτήματα που τίθονται, καθιστά συχνά αναγκιαία την ανάπτυξη προσεγγιστικών τεχνικών που να μπορούν γρήγορα, και με σχετική ακρίβεια, να απαντάνε παρόμοια ερωτήματα.

Σχετιζόμενα μέλη: Μίνως Γαροφαλάκης, Αντώνης Δεληγιαννάκης

 

Διαχείριση Πιθανοτικών Δεδομένων

Πολλές μοντέρνες υπολογιστικές εφαρμογές πρέπει να χειριστούν και να αναλύσουν με αποδοτικό τρόπο μεγάλες ποσότητες δεδομένων τα οποία εξ'ορισμού χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα. Σαν παράδειγμα, εφαρμογές pervasive computing πρέπει συνεχώς να αναλύουν όγκους από "βρώμικα" sensor/RFID δεδομένα για διάφορους σκοπούς, όπως η πρόβλεψη κινήσεων ή η μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σαν συνέπεια, έχει γίνει πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η αβέβαια και πιθανοτική πληροφορία θα πρέπει να αποτελέσει μία "βασική οντότητα" σε μοντέρνα συστήματα διαχείρισης δεδομένων. Η έρευνα μας επικεντρώνεται σε νέα μοντέλα δεδομένων, αρχιτεκτονικές συστημάτων διαχείρισης δεδομένων, καθως και νέους αλγορίθμους για την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων όγκων πιθανοτικών δεδομένων.